The recommendations of Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego Zarz¹d Oddzia³u are displayed here.